VČLANITEV IN ČLANSTVO V EZPPS

Član društva

Lahko postane vsak, ki se ukvarja s psihoterapevtsko dejavnostjo na podlagi strokovne usposobljenosti v okviru psihoanalitičnega psihoterapevtskega pristopa.

Članstvo v društvu je obvezno za vse psihoterapevte in specializante psihoterapije, ko začnejo s psihoterapevtskim delom pod supervizijo – če izobraževalno telo posameznega psihoterapevtskega pristopa to postavi kot pogoj za vključitev v psihoterapevtsko izobraževanje – ali najkasneje ob prijavi za pridobitev certifikata ECPP.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, če ima urejeno redno bivališče na območju Republike Slovenije.

Društvo ima redne, izredne in častne člane.

Redni član društva

Lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki je zaprosil za certifikat ECPP in mu je bil ta s strani Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij (ECPP) podeljen, oziroma vsak imetnik sorodnega certifikata, podeljenega na podlagi izpolnjevanja ustreznih primerljivih kompetenc.

Izredni član društva

Lahko postane vsak študent/edukant psihoanalitično usmerjenega psihoterapevtskega pristopa oziroma vsak specializant psihoanalitičnega psihoterapevtskega pristopa, ki že dela s pacienti pod supervizijo, a še ni imetnik certifikata ECPP (ali na podlagi usvojenih ustreznih kompetenc temu sorodnega certifikata) in se je pripravljen zavezati pravicam in dolžnostim, ki pripadajo članstvu. Izredni člani so zavezani plačati polovično članarino.

Kdor želi postati redni ali izredni član društva, mora Strokovnemu svetu predložiti:

  • pristopno izjavo,
  • izjavo o spoštovanju Etičnega kodeksa EZPPS (sovpadajočega s kodeksoma ECPP in SKZP),
  • kopijo certifikata ECPP ALI ustrezna dokazila o sorodni strokovni usposobljenosti iz psihoanalitično usmerjenega psihoterapevtskega pristopa (o ustreznosti dokazil in sorodnosti strokovne usposobljenosti odloča Strokovni svet društva) oziroma v primeru kandidature za izredno članstvo potrdilo mentorja o dovoljenju za začetek psihoterapevtskega dela pod supervizijo ALI aktualno kopijo pogodbe o vključenosti v psihoterapevtski študij, če je posameznik študent/edukant psihoanalitično usmerjenega psihoterapevtskega pristopa.

V pristopni izjavi kandidat izrazi željo postati član društva in pripravljenost sodelovati pri uresničevanju osnovnih namenov in ciljev društva ter se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom društva in društvenim etičnim kodeksom ter da bo redno plačeval članarino.

Vsi obrazci so dostopni na spletni strani društva ali pri predsedniku, podpredsedniku in tajniku društva. Izpolnjena pristopna izjava z vsemi potrebnimi dokazili se pošlje priporočeno na naslov sedeža društva.

Odločanje o sprejemu v članstvo

O sprejemu v članstvo odloča Strokovni svet društva na prvem sestanku Strokovnega sveta, ki sledi dnevu prejema pristopne izjave. Član se vpiše v evidenco članstva, ki jo vodita predsednik in tajnik društva.

Predsednik društva kandidata pisno obvesti o odločitvi Strokovnega sveta v roku enega tedna po zasedanju Strokovnega sveta. Če je vloga nepopolna, Strokovni svet kandidata o tem obvesti in mu omogoči, da vlogo do naslednjega zasedanja Strokovnega sveta ustrezno dopolni.

Če kandidat ne izpolnjuje pogojev, se članstvo zavrne. O zavrnitvi vloge je treba kandidata pisno obvestiti v roku enega tedna od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov.

Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v tridesetih dneh od prejema obvestila o zavrnitvi članstva. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila o članstvu v devetdesetih dneh od svoje poslane pristopne izjave na društvo.

Članarina

Redni in izredni člani društva plačujejo članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi Skupščina. Članarino vplačajo člani najkasneje do konca meseca marca za tekoče leto oziroma ob včlanitvi v društvo za tekoče leto. Način plačevanja članarine določi Strokovni svet društva.

Pogoji, našteti na tej strani, so navedeni v Statutu društva.