Organi društva

Skupščina

Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani. Redno skupščino sklicuje Strokovni svet najmanj enkrat letno. Izredno skupščino lahko skliče predsednik ali Strokovni svet na zahtevo Nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva.

Glavne naloge Skupščine so sklepanje dnevnega reda, sprejemanje in spreminjanje Statuta in drugih aktov društva, sprejemanje programa dela društva, sprejemanje finančnega načrta in zaključnega računa društva, odločanje o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami itd.

Strokovni svet

Strokovni svet je izvršilni organ Skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama. Strokovni svet šteje 10 članov in se sestaja vsake tri mesece oz. po potrebi.

Najpomembnejše naloge Strokovnega sveta so: sklicevanje Skupščine, skrb za izvrševanje programa dela društva, priprava predlogov aktov društva, priprava predloga finančnega plana in zaključnega računa, skrb za finančno in materialno poslovanje društva itd.

Nadzorni svet

Nadzorni svet spremlja delo Strokovnega sveta in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni svet enkrat letno poroča Skupščini, ki ji je tudi odgovoren za svoje delo. Sestavljen je iz treh članov, ki jih izvoli Skupščina.

Častno razsodišče

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli Skupščina. Člani Častnega razsodišča izmed sebe izvolijo predsednika.

Častno razsodišče ima dvojno funkcijo: daje etično podporo in odloča o etičnih kršitvah. V okviru svojih pristojnosti proučuje vzroke za kršitev in rešuje pritožbe, ki se nanašajo na delovanje in ravnanje pri opravljanju psihoterapevtske prakse, raziskovalnem delu in javnem komuniciranju, kadar to zadeva psihoterapevtsko dejavnost. Častno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu s Pravilnikom Častnega razsodišča.

Sestaja se po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva, v primeru pritožb pacientov ali njihovih svojcev ali drugih zainteresiranih predlagateljev postopka.

Podlaga za delovanje je Etični kodeks EZPPS.

Častno razsodišče je avtonomno v svojih odločitvah in o svojem delu poroča Strokovnemu svetu EZPPS in Skupščini enkrat letno.

 Več o organih si lahko preberete v Statutu.